Just another WordPress.com site

วิถีไทยประเภทที่3

3. การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย  ดุริยางค์ศิลป์
 การละเล่นพื้นบ้านหมายถึง กิจกรรมที่ประชาชนร่วมกันทำขึ้นเพื่อให้สนุกสนานและอื่น ๆ ในแต่ละท้องถิ่นหรือตำบลหมู่บ้าน บางอย่างอาจเหมือนกันกับท้องถิ่นอื่น และบางอย่างอาจแตกต่างกันไปบ้างตามความนิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ซิกโก๋งเก๋ง  ชักเย่อ  เดินกะลา  มอญซ่อนผ้า ฯลฯ


 นาฏศิลป์ไทย  เป็นลักษณะการแสดงของไทย  อาจเป็นละคร  การแสดงทางระบำ ฟ้อน เช่น หุ่นไทย  ลิเก  หรือนาฏศิลป์พื้นบ้านทางภาคเหนือ เช่น การซอ  การฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเทียน
 ดุริยางค์ศิลป์  หมายถึง  เครื่องดนตรี  ดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง

Advertisements

5. ประเพณีไทย
 ประเพณี คือ  ความเชื่อ  ความคิด  การกระทำที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  ค่านิยม  ทัศนคติ  ศีลธรรม  ระเบียบแบบและวิธีการกระทำสิ่งต่าง ๆ  ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่กระทำกันมาในอดีต 

 ลักษณะสำคัญของประเพณี คือ  เป็นสิ่งที่เชื่อถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นแบบอย่างความคิดหรือการกระทำที่ได้สืบต่อกันมาและมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน
 ประเพณีมี 2 ประเภท คือ
 1) ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตหรือส่วนบุคคล  หมายถึง ประเพณีที่เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลภายในครอบครัว  ได้แก่  ประเพณีการเกิด  การบวช  การแต่งงาน  การปลูกเรือน  การรักษาโรค  การจัดงานศพ  หรือประเพณีทางเหนือ เช่น ขึ้นเท้าทั้ง 4  สืบชะตา  บูชาบ้าน  เป็นต้น
 2) ประเพณีที่เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลหรือประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล  หมายถึง  ประเพณีในส่วนร่วมที่กลุ่มบุคคลร่วมกันจัดขึ้น  อาจจะเกี่ยวกับการทำบุญหรือความสนุกสนานรื่นเริงของกลุ่มที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา  ได้แก่  ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง  การทำบุญในวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดกฐิน  ถวายสลากภัตร  การทอดผ้าป่า

1. อาหารและคุณค่าอาหารพื้นบ้าน
 อาหารพื้นบ้าน  หมายถึง  อาหารที่คนในภาคนั้นมีวัฒนธรรมในการผลิตและบริโภค ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ  และความอุดมสมบูรณ์

เช่น อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ประกอบด้วยข้าวเหนียว  น้ำพริกต่าง ๆ เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกแดง  และแกงหลายชนิด เช่น แกงฮังเล  แกงโฮ๊ะ  แกงแค  อาหารขึ้นชื่อ คือ ไส้อั่ว  แคบหมู
อาหารพื้นบ้านภาคกลาง  ประกอบด้วยข้าวสวย  ผัก  น้ำพริก  และปลาทู  แกงหลายชนิด เช่น แกงจืด  แกงส้ม  แกงเผ็ด  แพนง
อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยข้าวเหนียว  อาหารทุกชนิดมีรสจัดเน้นอาหารปิ้งย่างมากกว่าทอด เช่น ไก่ย่าง ส้มตำ ปลาร้า  ลาบ
อาหารพื้นบ้านภาคใต้  มีรสเผ็ดมากกว่าอาหารภาคอื่น ๆ ส่วนมากจะประกอบจากอาหารทะเลสด  เช่น แกงเหลือง  แกงไตปลา  ข้าวยำ

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.

Tag Cloud